Archive for Monat: April 2017

Anzugsdrehmoment – Pontiac V8

Pontiac V8

265, 301, 307*, 326, 350, 389, 400, 421, 428, 455

Zündfolge

 

Beschriftung Drehrichtung
GM-SmallBlock

Finger dreht:

gegen die Uhrzeigerrichtung*

(*307 dreht in Uhrzeigerrichtung!)

Continue Reading…

Anzugsdrehmomente – Chrysler HEMI 426

Chrysler HEMI 426

Zündfolge

 

Beschriftung Drehrichtung
GM-SmallBlock

Finger dreht:

gegen die Uhrzeigerrichtung

Continue Reading…

Anzugsdrehmomente – Big Chrysler 361, 383, 400, 413, 426 (Wedge), 440, B/RB Engines

Big Chrysler

361, 383, 400, 413, 426 (Wedge), 440, B/RB Engines

Zündfolge

Beschriftung Drehrichtung
GM-SmallBlock

Finger dreht:

gegen die Uhrzeigerrichtung

Continue Reading…

Folgen

Wir benachrichtigen dich über jeden neuen Post.

Join other followers: